Privacy Policy Tietosuojakäytäntö Integritetspolicy Datenschutz-Bestimmungen Politique de confidentialité Política de privacidad Политика конфиденциальности 隐私政策

UpdatedPäivitettyUppdateradAktualisiertActualiséActualizadoOбновление更新: 2018-02-01

*The Privacy Policy is written in accordance with the Personal Data Act (Finland) (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523). It is available in Finnish and English. In dispute, the Finnish version of Privacy Policy is applicable and binding. Rekisteriseloste on kirjoitettu henkilötietolain (523/99) 10§ (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523) vaatimusten mukaisesti. Se on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Riitatapauksissa, suomenkielinen rekisteriseloste on sitova. *Integritetspolicy är skriven i enlighet med personuppgiftslagen (Finland) (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990523). Den finns på finska och engelska. I tvisten är den finska versionen av integritetspolicy tillämplig och bindande. *Die Datenschutz-Bestimmung ist in Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz (Finnland) geschrieben (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523). Es ist auf Finnisch und Englisch verfügbar. Im Streitfall ist die finnische Version der Datenschutz-Bestimmung anwendbar und bindend. *La politique de confidentialité est rédigée conformément à la loi sur les données personnelles (Finlande) (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523). Il est disponible en finnois et en anglais. En litige, la version finlandaise de la politique de confidentialité est applicable et contraignante. *La Política de privacidad está redactada de acuerdo con la Ley de datos personales (Finlandia) (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523). Está disponible en finlandés e inglés. En disputa, la versión finlandesa de la Política de privacidad es aplicable y vinculante. *Политика конфиденциальности написана в соответствии с Законом о персональных данных (Финляндия) (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523). Он доступен на финском и английском языках. В споре финская версия Политики конфиденциальности применима и обязательна. *隐私政策是根据“个人资料法”(芬兰)编写的 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523)。它用芬兰语和英语写成。如有争议,芬兰版将适用。

Privacy Policy in English Tietosuojakäytäntö englanniksi Integritetspolicy på engelska Datenschutz-Bestimmungen auf Englisch Politique de confidentialité en anglais Política de privacidad en inglés Политика конфиденциальности на английском языке 英语隐私政策
Privacy Policy in Finnish Tietosuojakäytäntö suomeksi Integritetspolicy på finska Datenschutz-Bestimmungen auf Finnisch Politique de confidentialité en finnois Política de privacidad en finés Политика конфиденциальности на финском языке 芬兰语的隐私政策

Privacy Policy Back to Top Takaisin ylös Tillbaka till toppen Zurück nach oben Haut de page Encabezado de pagina Вернуться к началу 回到顶部

Registrar
THINKJUJUBE FINLAND THINKJUJUBE FINLAND THINKJUJUBE FINLAND THINKJUJUBE FINLAND THINKJUJUBE FINLAND THINKJUJUBE FINLAND THINKJUJUBE FINLAND THINK枣树芬兰 (THINKJUJUBE FINLAND)
Imatra Imatra Imatra Imatra Imatra Imatra Иматра 玛特拉 (Imatra)
FI-55800
Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact

Registry Contact Person
Juhana Laasonen (Yao Han)

Name of the Register
Thinkjujube Finland JLYAOHAN.COM asiakasrekisteri (Thinkjujube Finland JLYAOHAN.COM Customer Register)

The Purpose of the Register
The customer register is only used to maintain the customer relationship and activities related to order fulfillment. The making of order does not require registering.

The Information Content of the Register
The personal information collected in the Thinkjujube Finland JLYAOHAN.COM Customer Register are used for order fulfillment, marketing and customer relationship related acitivities. Register may include the following types of data points from customers:
- Name
- Email
- Delivery Address / Billing Address
- Order Data
- Telephone Number
- Other Contact Details
- Company and Position in the Company
- Company Address

Regular Sources of Information
Details are saved while customer is making the order, and after having paid using the payment service.

Information Sharing
Customer register access is limited to jlyaohan.com personnel, and to the external credit and payment services jlyaohan.com is using in its operations. Information is not shared outside jlyaohan.com and its partners in any other than credit, debt collection or billing related matters, or in the event of special request by Finnish government authorities.

Information Security
Customer information is saved partially in an external service provider's password protected server configuration, that only has access to the persons related to jlyaohan.com upkeep. Customer register hosts an offline version on an external hard disk that is protected using AES 128-bit protection. Jlyaohan.com network and hardware are protected using firewall and other technical measures to ensure safety of operation and customer data. Jlyaohan.com Website is SSL-certified (https).

Inspection Rights of the Registered
The customers have right to check the data concerning them in the register by contacting the registry contact person.

Back to Top Takaisin ylös Tillbaka till toppen Zurück nach oben Haut de page Encabezado de pagina Вернуться к началу 回到顶部


FI – Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Back to Top Takaisin ylös Tillbaka till toppen Zurück nach oben Haut de page Encabezado de pagina Вернуться к началу 回到顶部

Rekisterinpitäjä
THINKJUJUBE FINLAND THINKJUJUBE FINLAND THINKJUJUBE FINLAND THINKJUJUBE FINLAND THINKJUJUBE FINLAND THINKJUJUBE FINLAND THINKJUJUBE FINLAND THINK枣树芬兰 (THINKJUJUBE FINLAND)
Imatra Imatra Imatra Imatra Imatra Imatra Иматра 玛特拉 (Imatra)
FI-55800
Yhteydenottolomake Yhteydenottolomake Yhteydenottolomake Yhteydenottolomake Yhteydenottolomake Yhteydenottolomake Yhteydenottolomake Yhteydenottolomake

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Juhana Laasonen (Yao Han)

Rekisterin nimi
Thinkjujube Finland JLYAOHAN.COM asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään ainoastaan jlyaohan.com:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö
Thinkjujube Finland JLYAOHAN.COM asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilaustenkäsittelyyn, markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon liittyvissä asioissa. Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Toimitusosoite / Laskutusosoite
- Tilauksen tiedot
- Matkapuhelinnumero
- Muut yhteystiedot
- Yritys ja asema
- Yrityksen osoitetiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan tehdessä tilausta, ja maksaessa maksupalvelun kautta.

Tietojen luovutus
Asiakasrekisteritiedot ovat ainoastaan jlyaohan.com:n, ja sen käyttämien ulkoisten luotto- ja laskutuspalveluiden käytettävissä. Tietoja ei luovuteta jlyaohan.com:n ulkopuolelle eikä yhteistyökumppaneiden käyttöön muulloin, kuin luottoon, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa, tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterin suojaus
Asiakastiedot on tallennettu ulkopuolisen palveluntarjoajan salasanalla suojattuun palvelinjärjestelmään, johon on pääsy vain jlyaohan.com:in ylläpitoon liittyvillä henkilöillä. Asiakasrekisteristä on offline-versio ulkoisella tallennuslähteellä, joka on suojattu AES 128-bittisellä salauksella. Jlyaohan.comin tietoverkko ja laitteisto on muutoin suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Jlyaohan.com on SSL-sertifioitu (https).

Rekisteröidyn tarkastusoikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Back to Top Takaisin ylös Tillbaka till toppen Zurück nach oben Haut de page Encabezado de pagina Вернуться к началу 回到顶部